Concurs inginer debutant

    Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 14.11.2022 concurs pentru ocuparea postului vacant de:

 • Inginer debutant – pe durata nedeterminată –  Compartiment Tehnic

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.80/16 iunie 2022 privind reglementarea unor masuri in domeniul ocuparii posturilor in sectorul bugetar, Spitalul de Pneumoftiziologie, cu sediul in Aiud, Jud.Alba, str. Ecaterina Varga, Nr.6, organizeaza in data de 14.11.2022, concurs/examen, pentru ocuparea urmatorului post vacant, functie contractuala de executie dupa cum urmeaza:

 • 1 post Inginer debutant – pe durata nedeterminată – Compartiment Tehnic

 DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS

Dosarul pentru inscriere la concurs se depune in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III a, respectiv in perioada 24.10.2022 – 04.11.2022, intre orele 8,00 – 14,00, la Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str.Ecaterina Varga, nr.6 si trebuie sa contină in mod obligatoriu urmatoarele documente:

1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

3. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meseria si /sau in specialitatea studiilor, dupa 01.01.2011, in copie;

5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

7.  curriculum vitae – europass;

8. declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.

9. Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului (certificat de nastere, certificat de casatorie daca este cazul)

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) pct.5, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 pct.2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Orice relatii suplimentare precum si formularul de inscriere la concurs se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, sau telefon 0258861302, int 120.

Formularul de inscriere va fi disponibil si pe site-ul unitatii www.spitalpneumoftiziologieaiud.ro

CONDITIILE SPECIFICE SI GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

CONDITII SPECIFICE

Inginer debutant

 • Studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licență – inginer în domeniul construcții/ instalații/ mecanica
  • Nu necesită vechime în specialitate
  • Abilitati de operare pe calculator

CONDITII GENERALE

Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • are catatenie romana, cetatenia altor state membre ale U.E. si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atasata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciu, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea situatiei in care a intervenit reabilitarea.

TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA SI ORA DESFASURARII

Concursul se va desfasura, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie, din localitatea Aiud, str.Ecaterina Varga, Nr.6, judeţul Alba si va consta in proba scrisa si interviu astfel:

Nr. crt. Postul scos la concurs Locul de munca Nr. post Data si ora sustinerii probei scrise Data si ora sustinerii probei interviu
1. Inginer debutant Compartiment Tehnic   1 14.11.2022 ora 10,00 17.11.2022 ora 10,00

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretarul comisiei de concurs, cu mentiunea “admis” sau “respins”, insotita de motivul respingerii dosarului, la locul desfasurarii concursului si pe site-ul unitatii www.spitalpneumoftiziologieaiud.ro / anunturi, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati si mentiunea “admis” ori “respins” la proba scrisa, proba interviu se afiseaza la locul desfasurarii concursului si pe pagina de internet www.spitalpneumoftiziologieaiud.ro /anunturi, in termen de maximum o zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa, si proba interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau a probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor finale se face in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art.32 alin. (2) din Regulamentul-cadru mentionat mai sus, pentru ultima proba prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii “admis” sau “respins”.

BIBLIOGRAFIA

 1. HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 2. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sanatatea in munca, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Ordinul 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completarile ulterioare; 8.Normativul NP – 015 – 97, privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora – versiune actualizata;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Fişa postului.

CALENDARUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

Nr. crt. Activitate Data
1 Publicarea concursului 21.10.2022
2 Termen limită de depunere a dosarelor 04.11.2022 ora 14,00
3 Selectia dosarelor de inscriere 08.11.2022
4 Afisarea rezultatelor selectarii dosarelor 08.11.2022
5 Termen pentru depunerea contestaţiilor 09.11.2022 ora 15,00
6 Termen pentru soluţionarea contestaţiilor 10.11.2022
7 Proba scrisa 14.11.2022 ora 10,00
8 Afisarea rezultatelor la proba scrisa 14.11.2022
9 Termen de depunere a contestatiilor proba scrisa 15.11.2022 ora 15,00
10 Termen pentru soluţionarea contestaţiilor proba scrisa 16.11.2022
11 Interviul 17.11.2022 ora 10,00
12 Afisarea rezultatelor la proba interviu 17.11.2022
13 Termen pentru depunerea contestaţiilor 18.11.2022 ora 15,00
14 Termen pentru soluţionarea contestaţiilor 21.11.2022
15 Afisarea rezultatelor finale 22.11.2022

Anunt selectie dosare concurs inginer debutant nr.3333 din 08.11.2022

Anunt rezultat proba scrisa concurs inginer debutant nr.3392 din 14.11.2022

Anunt rezultat proba interviu concurs inginer debutant nr.3446 din 17.11.2022

Anunt rezultat final concurs inginer debutant nr.3490 din 22.11.2022